Zakład pogrzebowy WALOTEK®

42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Ofiar Katynia 79 Strzemieszyce

tel. 32-264-64-11

zaklad-pogrzebowy-walotek

WALOTEK® Filia Centrum

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Górnicza 14

tel. 32-261-62-71

walotek-filia-centrum

Karta i akt zgonu

Akt zgonu to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć danej osoby.

Śmierć należy zgłosić najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani (w kolejności): małżonek lub dzieci osoby zmarłej, najbliżsi krewni, osoby zamieszkałe w lokalu gdzie nastąpił zgon, osoby które były obecne przy zgonie, administrator domu w którym nastąpił zgon.

Zgłaszając zgon należy jednocześnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu oraz zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej. Wydanie osobie zgłaszającej zgon trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego jest bezpłatne.

Karta zgonu to dokument wystawiany przez lekarza, który stwierdza zgon.

Dokument ten jest wymagany przez Urząd Stanu Cywilnego, aby możliwe było wystawienie aktu zgonu, który będzie natomiast potrzebny do przeprowadzenia ceremonii pochówku.

Kartę zgonu wydaje się w dwóch egzemplarzach, jednym służącym do celów statystycznych oraz drugim, wymaganym odnośnie procedury pochowania zmarłego.

Wystawienie karty zgonu leży w obowiązkach lekarza który w czasie 30 dni przed dniem zgonu udzielał świadczeń lekarskich. W przypadku śmierci w szpitalu jest to więc lekarz oddziału szpitalnego. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz Pogotowia Ratunkowego w przypadku zgonu pozaszpitalnego.

Lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu, jeżeli istnieją podejrzenia co do udziału osób trzecich w spowodowaniu zgonu. W tym wypadku, lekarz powiadamia policję i prokuratora.